हिंगोली जिल्हा समिती

 

 
   

जिल्हा सचिवहिंगोली

अभि. सुधाकर गोविंदराव मग्गीरवार

४८ , शास्त्रीनगर, बहिर्जी कॉलेज रोड,

मु.पो.ता. बसमतनगर,जि. हिंगोली

मो. ८८०६८०७२१३ 

जिल्हा सह सचिव हिंगोली

 

more..