उस्मानाबाद जिल्हा समिती

 

 
   

जिल्हा सचिवउस्मानाबाद

इंजि. अंगद रा. शिंदे

‘अंगराज’ निवास,

भारत गॅस गोडाऊन जवळ. 

नारायण कॉलनी,  

उस्मानाबाद- 413501

मो. 9763761455

Shinde.angand@gmail.com

जिल्हा सह सचिव उस्मानाबाद

इंजि. प्रकाश बी. बोधले

“चंद्रप्रभा”निवास,

रामकृष्ण कॉलनी,

उस्मानाबाद– 433501

मो. नं. 9922692815

 

more..