ठाणे जिल्हा समिती

 

   
जिल्हा सचिव,ठाणे

अभि. दिलीप लिलाधर चौधरी

फ्लॅट नं. ४०१ /ए, बिल्डींगनं.७ , अमृतपार्क, 

खडकपाडा, गोकुळनगरीरोड, 

कल्याण (पश्मिम) जि.ठाणे, पिन४२१ ३०१ 

मो. ९८९२१३५६३६ 

cdilip999@gmail.com

 जिल्हा सहसचिव ठाणे 

 

more..