मा. ना. श्री. उध्दवजी ठाकरे

मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. अजितदादा पवार
उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

 

 

 

जलसंपदा विभाग
 

 

 

मा. ना, श्री. अशोकजी चव्हाण

मंत्री सार्वजनिक बांधकाम 

(सार्वजनिक उपक्रम वगळून)

मा. ना, श्री. जयंत पाटील

जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास


 

     
 

मा. ना. श्री. एकनाथ शिंदे

नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम      

 (सार्वजनिक उपक्रम)

मा.ना.श्री. बच्चू कडू

राज्यमंत्री जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास
 
     

मा. श्री. सी. पी. जोशी

सचिव, (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम

मा. श्री. ए. ए. सगने

सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम

 

 

 

मा. श्री लोकेश चंद्रा
प्रधान सचिव,
जलसंपदा प्रकल्प व विकास

 

 

मा. श्री.सं.कृ. घाणेकर(अ.का.)
सचिव, जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि

 

more..