Recruitment rule
सेवाप्रवेश नियम ( Recruitment Rule ) - शाखा अभि / स.अ. श्रेणी २ व स्था.अभि सहाय्यक
         A शाखा अभियंता / सह अभियंता श्रेणी २ नियुक्ती नियम दि १६/६/९७ HyperLink
B स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक सेवा प्रवेश नियम १९९८ मध्ये सुधारणा सार्वबांध वि अधिसूचना दि ७/१२/२००९ HyperLink
C सहा. अभिश्रेणी २ सेवाप्रवेश नियम सुधारणा शा. नि दि ८ जुलै २००९ HyperLink
D दि १/४/८१ ते १६/६/९७ या कालावधीत तदर्थ नेमनुक दिलेल्या सहा अभिश्रेणी २ यांची यादी शासन पत्र दि ७/५/२०१० HyperLink
E सहा. अभिश्रेणी २, दि ७/८/१९९७ ते २/९/१९९७ या कालावधीत मुलाखतीत उत्तीर्ण झालेल्याची यादी शासन पत्र दि ६/८/२०१० ( जलसंपदा विभाग ) HyperLink
सेवाप्रवेश नियम (Recruitment Rule) - उप अभियंता ( विद्युत व यांत्रिकी ) व उपअभियंता ( यांत्रिकी )
A जलसंपदा विभाग उपअभियंता  ( विद्युत व यांत्रिकी ) सेवा प्रवेश नियम दि २४/३/१९८० HyperLink
B जलसंपदा विभाग उपअभियंता  ( यांत्रिकी ) सेवा प्रवेश नियम दि २४/३/१९८९ HyperLink
सेवाप्रवेश नियम (Recruitment Rule) - कार्यकारी अभियंता ( विद्युत व यांत्रिकी ) व कार्यकारी  अभियंता    ( यांत्रिकी )
A जलसंपदा विभाग  कार्यकारी अभियांता ( विद्युत व यांत्रिकी ) सेवा प्रवेश नियम दि २/२/१९८१ HyperLink
B जलसंपदा विभाग  कार्यकारी अभियांता ( यांत्रिकी ) सेवा प्रवेश नियम दि २/२/१९८१ HyperLink