1  मा. मंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांची यादी HyperLink
 मा. राज्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांची यादी HyperLink
2    मा. मंत्री / सचिव यांचे समवेत संपन्न संघटना / महासंघाचे इतिवृत्त  
मा. मुख्य सचिव समवेत  महासंघाच्या बैठकीची इतिवृत्त HyperLink
3  
"उपविभागीय अधिकारी" पदी पदोन्नती देण्यापूर्वी द्यावयाचे बंध पत्र नमुना
   (संदर्भ: शासन परिपत्रक साप्रवी दि.२१/२/२०१० )
HyperLink
4    महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना/नियम/अहवाल इ.  
मा. बक्षी समिती अहवाल अभियांत्रिकी सेवा नियमांची पुनर्रचना समिती HyperLink
अपंग व्यक्ती संबंधाने समान हक्क, संरक्षण, हक्क संबंधित कायदा १९९५ HyperLink
 वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका शासन निर्णय, वित्त विभाग दि १५/५/२००९ HyperLink
5    सेवा जेष्ठता याद्या  
   जलसंपदा विभाग - कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)  
  सेवा जेष्ठता यादी नियुक्ती कालावधी दि. १५/११/७६ ते ३१/३/८१ शासन पत्र क्र. ३०/१२/२०१० HyperLink
सेवा जेष्ठता सुधारणा नियुक्ती कालावधी दि. १५/११/७६ ते ३१/३/८१ पर्यंत शासन पत्र क्र. २१/१२/२०११
HyperLink
सेवा जेष्ठता यादी नियुक्ती कालावधी दि. 01/04/1981 ते 31/12/1997 शासन पत्र दि  01/03/2017
HyperLink
सेवा जेष्ठता यादी नियुक्ती कालावधी दि. 01/01/1998 ते 31/12/2005  शासन पत्र दि 01/03/2017
HyperLink
सेवा जेष्ठता यादी नियुक्ती कालावधी दि. 01/01/2006 ते 31/12/2010 शासन पत्र दि 01/03/2017
HyperLink
 सेवा जेष्ठता यादी नियुक्ती कालावधी दि. 01/01/2011 ते 31/12/2013 शासन पत्र दि 07/12/2017
HyperLink
   सेवा जेष्ठता यादी नियुक्ती कालावधी दि. १५/११/७६ ते ३१/१२/२०१० शासन पत्र क्र. //२०१ HyperLink
       
  जलसंपदा विभाग कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)  
 
सेवा जेष्ठता यादी, नियुक्ती कालावधी दि १६/१/१९८१ ते ३१/१२/२०१० शासन पत्र क्र. १०/४/२०१२
HyperLink
  जलसंपदा विभागातील कनिष्ट अभियंता ( विद्युत ) संवर्गातील अभियंत्यांची १/१/२०११ रोजीची ( दि १६/१/१९८१ ते दि ३१/१२/२०१० ह्या कालावधीची ) अंतिम जेष्टता सूची HyperLink
   जलसंपदा विभाग कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)  
 
सेवा जेष्ठता अंतरिम यादी: नियुक्ती कालावधी दि. १०/१/१९७३ ते ३१/१२/२०१० शासन पत्र दि २०/४/२०१२
HyperLink
  जलसंपदा विभागातील कनिष्ट अभियंता ( यांत्रिकी ) संवर्गातील अभियंत्यांची १/१/२०११ रोजीची ( दि १० /१/१९७३   ते दि ३१/१२/२०१० ह्या कालावधीची ) अंतिम जेष्टता सूची HyperLink
 
 जलसंपदा विभाग - सहा अभी श्रेणी -२ (स्थापत्य)
 
 
 
सेवा जेष्ठता यादी (तात्पुरती) कालावधी १/४/८१ ते १६/४/८४
शासन पत्र क्र. १०/२/२०१२
 
HyperLink
 
सेवा जेष्ठता सूची (तात्पुरती) कालावधी १७/४/८४ ते ३१/१२/९३.
शासन पत्र क्र. १०/२/२०१२
 
HyperLink
 
सेवा जेष्ठता सूची (तात्पुरती) कालावधी १/१/९४ ते ३१/१२/२००५
शासन पत्र दि.३/३/२०१२
 
HyperLink
 
सेवा जेष्ठता सूची (तात्पुरती) कालावधी १/१/२००६ ते ३१/१२/२००७
शासन पत्र दि २१/३/२०१२
 
HyperLink
 
सहा अभी श्रेणी २ सेवा प्रवेश नियम सुधारणा 
शासन निर्णय क्र ८/७/२००९
 
HyperLink
 
सार्व. बांधकाम विभाग- सहा अभी. श्रेणी -२ (स्थापत्य)
 
 
   
सेवा जेष्ठता सूची (तात्पुरती) कालावधी १/१/९४ ते ३१/१२/९९
शासन पत्र दि २१/३/२०१२
 
HyperLink
 
 जलसंपदा विभाग - उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य)
 
 
   
सेवा जेष्ठता सूची (प्रारूप) कालावधी १/४/८९ ते २०/९/२००८
शासन पत्र दि २/१२/२०११
 
HyperLink
 
जलसंपदा विभाग- उपअभियांता (विद्युत व यांत्रिकी)
 
 
   
सेवा जेष्ठता सूची (प्रारूप) कालावधी १/१/२००९ ते ३१/१२/२०१०
शासन पत्र दि १०/५/२०११
 
HyperLink
   
सुधारणा सेवा जेष्ठता सूची (तात्पुरती) कालावधी १/१/२००७ ते ३१/१२/२००८
शासन पत्र दि २०/४/२०१२
 
HyperLink
 
जलसंपदा विभाग - उपअभियांता (यांत्रिकी)
 
 
   
सेवा जेष्ठता सूची (तात्पुरती) कालावधी दि १/१/१९९८ ते ३१/१२/२००६
शासन पत्र दि २९/२/२०१२
 
HyperLink
 ळ  
जलसंपदा विभाग - कार्यकारी अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी)
 
 
   
 सेवा जेष्ठता सूची (अंतरिम) कालावधी दि १/४/२००४ ते ३१/१२/२०११
शासन पत्र क्र. २२/३/२०१२
 
HyperLink
   
सुधारणा जेष्ठता सूची (अंतरिम) कालावधी दि १/४/२००४ ते ३१/१२/२०११
शासन पत्र क्र. २८/३/२०१२
 
HyperLink