Advance Search
DateSubJect 
20/02/2019सुधारित वेतन निश्चिती संबंधी स्पष्टीकरण दि. 20/02/2019
30/01/2019सातवा वेतन आयोग – अधिसूसना (राजपत्र) दि. 30/01/2019
24/01/2019दिनांक 1 जानेवारी 2016 पूर्वीच्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या / कुटुंब निवृत्तिवेतनात सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारणा करणेबाबत
05/12/2018सातवा वेतन आयोग – अधिसूसना (राजपत्र) दि. 30/01/2019
05/12/2018राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 (बक्षी समिती) अहवाल दि. 5/12/2018
05/07/2012सुधारणा - जलसंपदा विभागातील कनिष्ट अभियंता ( स्थापत्य ) संवर्गातील अभियंत्यांची ३० /१२ /२०१० रोजीची ( दि १५ /११/१९७६ ते दि ३१/३/१९८१ ह्या कालावधीची ) अंतिम जेष्टता सूची
05/07/2012जलसंपदा विभागातील कनिष्ट अभियंता ( यांत्रिकी ) संवर्गातील अभियंत्यांची १/१/२०११ रोजीची ( दि १० /१/१९७३ ते दि ३१/१२/२०१० ह्या कालावधीची ) अंतिम जेष्टता सूची
05/07/2012सुधारणा - जलसंपदा विभागातील कनिष्ट अभियंता ( स्थापत्य ) संवर्गातील अभियंत्यांची ३० /१२ /२०१० रोजीची ( दि १ /४ /१९८१ ते दि ३१/१२ /१९९७ ह्या कालावधीची ) अंतिम जेष्टता सूची
16/06/2012जलसंपदा विभागातील कनिष्ट अभियंता ( विद्युत ) संवर्गातील अभियंत्यांची १/१/२०११ रोजीची ( दि १६/१/१९८१ ते दि ३१/१२/२०१० ह्या कालावधीची ) अंतिम जेष्टता सूची
13/06/2012शाखा अभियंता ( यांत्रिकी) यांना उप अभियंता यांत्रिकी पदावर पदोन्नती
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

सातवा वेतन आयोग

खालील लिंकवर सर्व शासकीय सेवा नियम पुस्तके व

इतर कार्यालयीन पुस्तके उपलब्ध आहेत

https://pwamt.blogspot.com/p/pdf.html