Report On BENCHMARKING OF IRRIGATION SYSTEMS IN MAHARASHTRA STATE 2009-10
सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल
महाराष्ट्र राज्याची जलनीती
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA LOW AND JUDICIARY DEPARTMENT
MAHARSHTRA ACT No. XXIII OF 2005
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ ची नियमावली.
MAHARSHTRA ACT No. XVIII OF 2005
Association Article

सातवा वेतन आयोग

खालील लिंकवर सर्व शासकीय सेवा नियम पुस्तके व

इतर कार्यालयीन पुस्तके उपलब्ध आहेत

https://pwamt.blogspot.com/p/pdf.html