चारित्र्याच्या निर्माणावीन समाजजीवन व्यर्थ असे | कर्तव्याची जाणीव नसता प्रगतीलाही अर्थ नसे |
Blue Hills image

News

सातवा वेतन आयोग

खालील लिंकवर सर्व शासकीय सेवा नियम पुस्तके व

इतर कार्यालयीन पुस्तके उपलब्ध आहेत

https://pwamt.blogspot.com/p/pdf.html